Close

sklep +48 880 036 037  |  serwis / transport +48 880 002 860

REGULAMIN
sklepu internetowego justbike.pl
z dnia 06.07.2020r.

Regulamin obowiązujący do dnia 06.07.2020r.,  znajduje się na stronie Internetowej sklepu www.justbike.pl

 

Sprzedaż produktów za pomocą sklepu internetowego justbike.pl  realizowana jest przez Just Bike Sp. z o. o.  z siedzibą w Warszawie 04-287, ul. Beskidzka 26A, NIP 113-301-25-92, REGON 385810717, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, ____ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000834428.

 

Adres korespondencyjny: justbike.pl Warszawa 04-287, ul. Beskidzka 26A wejście do lokalu od ul. Liwieckiej.

 

Adres e-mail: serwis@justbike.pl

 

Numer telefonu: 880 036 037 / 880 002 860

§ 1 DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
 1. OPERATOR SKLEPU oznacza ADMINISTRATORA, SPRZEDAWCĘ, USŁUGODAWCĘ– tj., firmę Just Bike Sp. z o. o.  z siedzibą w Warszawie 04-287, ul. Beskidzka 26A, NIP 113-301-25-92, REGON 385810717
 2. KONSUMENT– osoba fizyczna, dla której zawarcie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych lub Umowy Sprzedaży nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. PRZEDSIĘBIORCA– osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej lub Umowę Sprzedaży.
 4. UŻYTKOWNIK/KLIENT– osoba zarejestrowana na stronie justbike.pl posiadająca indywidualne Konto Użytkownika.
 5. SKLEP– Sklep Internetowy Justbike.pl dostępny pod adresem internetowym https://www.justbike.pl   lub Sklep stacjonarny Just Bike Sp. z o. o.  z siedzibą w Warszawie 04-287, ul. Beskidzka 26A wejście do lokalu od ul. Liwieckiej 26a
 6. REJESTRACJA– jednorazowa czynność, dokonana za pomocą umieszczonego na stronie Justbike.pl formularza, polegająca na utworzeniu przez Użytkownika Konta.
 7. KONTO UŻYTKOWNIKA– podstrona sklepu internetowego justbike.pl, w ramach której gromadzone są m.in. informacje o Użytkowniku.
 8. HASŁO– ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie logowania się do Konta Użytkownika, ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas Rejestracji.
 9. PRODUKTY– rzeczy oferowane na sprzedaż w Sklepie.
 10. KOSZYK– podstrona Sklepu umożliwiająca złożenie Zamówienia. W Koszyku Użytkownik może określić ilość i rodzaj zamawianych towarów, całkowita wartość zakupów oraz koszty wysyłki zostaną podane automatycznie.
 11. ZAMÓWIENIE– oświadczenie zawierające rodzaj i liczbę zamawianych produktów, zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 12. UMOWA SPRZEDAŻY– umowa cywilno-prawna, na mocy której Sklep zobowiązuje się przenieść na Konsumenta własność rzeczy oraz mu je wydać, a Konsument zobowiązuje się odebrać i zapłacić za rzecz.
 13. SKLEP INTERNETOWY/WYSYŁKOWY– Sklep wysyłkowy Sprzedawcy dostępny na stronie www.justbike.pl , za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę Sprzedaży.
 14. SKLEP STACJONARNY– punkty prowadzenia działalności przez Just Bike Sp. z o. o.  z siedzibą w Warszawie 04-287, ul. Beskidzka 26A wejście do sklepu od ul. Liwieckiej 26a
 15. USŁUGA ELEKTRONICZNA– usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej Just Bike.pl
 16. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA– ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 poz. 683).
 17. KODEKS CYWILNY– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2017 poz. 459).
 18. REGULAMIN– niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
 19. GWARANCJA– dobrowolne zobowiązanie się producenta określające jego obowiązki i uprawnienia Kupującego w przypadku wadliwości towaru.
 20. RĘKOJMIA – odpowiedzialność Sprzedającego względem Kupującego w przypadku sprzedaży Produktu z wadą fizyczną.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników ze sklepu internetowego Justbike.pl oraz zasady zawierania Umowy Sprzedaży za pośrednictwem strony. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

2. Usługi świadczone za pośrednictwem sklepu internetowego są usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017 poz. 1219). Usługi te oraz sprzedaż Produktów podlegają jednocześnie regulacjom prawnym chroniącym interesy konsumentów zawierających umowy na odległość, w szczególności przepisom ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

 

3. Sklep internetowy justbike.pl służy do sprzedaży detalicznej. Za pośrednictwem strony internetowej Klient może nabyć produkty widoczne na stronach Sklepu. Wszystkie podane ceny produktów są cenami brutto.

 

4. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych towarów prezentowanych na stronie Sklepu. Zmiana cen lub wycofanie towaru nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

 

6. Administrator kontaktuje się z Klientem za pomocą podanego przy rejestracji adresu poczty elektronicznej.

 

7. Klient może kontaktować się z Administratorem za pomocą:
a) poczty elektronicznej: serwis@justbike.pl
b) telefonicznie: 880 036 037 (w godzinach pracy dostępnych na stronie
c) korespondencyjnie: Just Bike.pl, z siedzibą w Warszawie 04-287, ul. Beskidzka 26A.

 

8. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:
a) Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0, Chrome (wszystkie wersje), Opera w wersji nie starszej niż 2 lub Microsoft Edge,
b) Włączoną obsługę Java Script,
c) Aktywny adres e-mail
d) Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w Polityce Prywatności,
e) Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 3 ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Operator Sklepu prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego Justbike.pl oraz usługę „Newsletter”

 

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego Justbike.pl w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.

 

3. Usługa „Newsletter” polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach. Usługa jest bezpłatna i wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych oraz na przetwarzanie danych osobowych.

 

4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony, jednak zamówienia oraz dane klientów są usuwane po upłynięciu dwóch lat.

 

5. Zamówienia można składać po dokonaniu rejestracji lub bez dokonywania rejestracji („bez logowania”). W przypadku dokonywania zakupów bez logowania nie jest tworzone Konto Klienta.

 

6. Klient, który dokonał rejestracji może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na Konto Klienta podając adres e-mail i hasło.

 

7. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Istnieje możliwość wysyłki zagranicznej, której koszta i orientacyjne czasy dostawy ustalane są indywidualnie.

 

8. Operator Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
a) cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
b) działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
c) otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
d) uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta,
e) Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
f) Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
g) podane przez Kupującego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail,
h) Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 8 pkt 7. należy rozumieć w szczególności podanie nie istniejącej miejscowości, podanie nazwy nie istniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).

 

9. Od decyzji o odmowie rejestracji Klient może się odwołać w terminie 14 dni składając reklamację w sposób wskazany § 9 Regulaminu.

 

10. Operator Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Klienta w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.

 

11. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.

 

12. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Operatora Sklepu zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Klienta.

 

13. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Operatora Sklepu ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Operatora.

 

14. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

 

15. Termin do wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 9 i 11 wynosi 14 dni.

§ 4 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

1. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
a) wybrać produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie znajdującego się na karcie produktu przycisku „dodaj do koszyka”,
b) po dodaniu wszystkich produktów do koszyka kliknąć w ikonę koszyka lub przycisk „przejdź do koszyka” pojawiający się w momencie dodania produktu,
c) w pierwszym kroku koszyka wpisać ewentualne uwagi do zamówienia i/lub kod rabatowy,
d) wybrać formę wysyłki oraz płatności,
e) utworzyć konto, zalogować się, lub kontynuować bez rejestracji uzupełniając formularz swoimi danymi,
f) potwierdzić zamówienie używając przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – z tą chwilą między Kupującym, a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

 

2. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający niezwłocznie wysyła wiadomość e-mail na podany przez Klienta adres e-mail w celu:
a) zaakceptowania zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,
b) odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,
c) propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Klienta.

 

3. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w § 4, ust. 2 pkt 3 mogą być w szczególności takie okoliczności, jak: brak towarów w magazynie lub u dostawców Sklepu itp.

 

4. Kontroferta, o której mowa w ust. 2 pkt 3 jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Klienta w terminie jej obowiązywania (2 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.

 

5. Dowodem sprzedaży jest paragon fiskalny załączany do każdej przesyłki. W celu skorzystania z możliwości otrzymania faktury VAT, należy zawrzeć informację o chęci otrzymania faktury zaznaczając pole widoczne w formularzu przy składaniu zamówienia i uzupełnić dane, niezbędne do jej wystawienia.

 

6. Kontakt ze strony przedstawiciela Sprzedającego, o którym mowa w ust. 2 jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu zawarcia umowy sprzedaży zamówienie zostaje skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do Kupującego. Niemniej, Sprzedający deklaruje, iż obsługa Sklepu dołoży starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy sprzedaży, umożliwić Kupującemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia.

 

7. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy, jednak nie dłuższy, niż 14 dni roboczych.

§ 5 REJESTRACJA

1. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne Konto Klienta.

 

2. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, który jest też loginem, oraz ustawienie hasła.

 

3. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:
a) Imię i nazwisko,
b) Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
c) Numer telefonu.

 

4. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:
a) Firmę,
b) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
c) Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
d) Imię i nazwisko osoby do kontaktu,
e) Numer telefonu.

 

5. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Klienta i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

 

6. Operator Sklepu może odmówić zarejestrowania Klienta jeżeli zachodzą przypadki określone w § 3 ust. 8.

§ 6 FORMY DOSTAWY I METODY PŁATNOŚCI

1. Kupujący ma do wyboru następujące metody dostawy zamówionych produktów:
a) dostawa za pomocą firmy kurierskiej DPD – koszt wysyłki wynosi 15.99 zł, czas dostawy maksymalnie 2 dni robocze od chwili realizacji zamówienia,
b) wysyłka rowerów – koszt wysyłki wynosi 120,00 zł, czas dostawy maksymalnie 2 dni robocze od chwili realizacji zamówienia,
c) odbiór osobisty w Sklepie Stacjonarnym,
d) przesyłka zagraniczna – realizowana za pomocą firmy kurierskiej DPD – koszt wysyłki oraz orientacyjny czas dostawy ustalany na bieżąco.

2. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za produkty objęte zamówieniem:
a) płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży,
b) płatność gotówką przy wysyłce za pobraniem,
c) płatność gotówką przy odbiorze osobistym,
d) płatność w ratach za pośrednictwem firmy PNB Paribas,
e) płatność za pośrednictwem serwisu – PayU

3. Dane do przelewu:
Just Bike Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 04-287, ul. Beskidzka 26A
nr konta: 08 1240 1095 1111 0010 9723 6499

4. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek Sprzedawcy. W tytule przelewu zamawiający powinien podać numer zamówienia.

5. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

6. W przypadku płatności gotówką, przy odbiorze osobistym, towar wydawany jest w siedzibie sklepu, po weryfikacji poprawności danych kupującego i zapłaty określonej kwoty.

7. W przypadku płatności przez Bank lub operatora leasingu, który obsługuje system ratalny dostępny na naszej stronie, towar wydawany jest w siedzibie sklepu lub wysłany po wpłynięciu kwoty z firmy, z którą klient zawarł umowę, na nasz rachunek.

§ 7 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Realizacja zamówienia odbywa się poprzez przygotowanie zamówionych przez Kupującego Produktów i następuje w najkrótszym możliwym czasie wskazanym przy Produktach. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki lub odbioru osobistego.

 

2. Czas realizacji zamówienia każdorazowo jest wskazany w karcie zamawianego produktu.

 

3. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na podany przy zamówieniu adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie proces wysyłki zamówienia do Kupującego, lub przekaże zamówienie do odbioru osobistego.

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy:
a) Konsument posiada prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
b) Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
c) Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować nas – Just Bike Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 04-287, ul. Beskidzka 26A tel. 880 036 037 – o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub pocztą elektroniczną).
d) Konsument posiada również możliwość wypełnienia i przesłania formularza (nie jest to obowiązkowe) odstąpienia od umowy dostępnego na naszej stronie internetowej https://www.justbike.pl. . W przypadku skorzystania z tej możliwości, Konsument niezwłocznie otrzyma potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (tj. pocztą elektroniczną).
e) Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientom prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

2. Skutki odstąpienia od umowy:
a) W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego, niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
b) Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie zostaną nałożone żadne opłaty w związku ze zwrotem.
c) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
d) Prosimy o odsyłanie rzeczy na adres Just Bike Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 04-287, ul. Beskidzka 26A tel. 880 036 037 niezwłocznie, a w każdym razie nie później, niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
e) Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy leżą po stronie Konsumenta. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 25 PLN (w przypadku standardowych przesyłek) lub 100 PLN (w przypadku roweru, sprzętu narciarskiego i innych wysyłek gabarytowych).

 

3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
a) umowy o świadczenie usług, jeżeli Przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
c) umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 9 REKLAMACJE

1. Sprzedawane, dostarczane rzeczy są wolne od wad.

 

2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną:
a) Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w jak najszybszym możliwym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
b) Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Just Bike Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 04-287, ul. Beskidzka 26A, lub mailowo na adres serwis@justbike.pl
c) W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
d) Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

 

3. Reklamacje związane z zamówieniami:
a) Justbike.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym w przepisach art. 556, 556-5563 i nast. Kodeksu cywilnego,
b) Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres adam@justbike.pl
c) Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz reklamacyjny (nie jest to obowiązkowe), formularz jest dostępny na naszej stronie internetowej https://www.justbike.pl/reklamacje (można go również odnaleźć w stopce strony lub klikając tutaj). Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o wpłynięciu do nas reklamacji na trwałym nośniku (tzn. pocztą elektroniczną).
d) Justbike.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
e) Justbike.pl nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

§ 10 GWARANCJA

Dostępne w Sklepie produkty w stanie nowym objęte są zazwyczaj dwuletnią gwarancją producenta. Informacje o udzielanej gwarancji zawsze znajdują się w opisie produktu.

§ 11 POZASĄDOWE SPOSOBY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość:
a) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów,
b) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

 

2. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń znajdują się na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

 

3. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

4. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.

 

5. W przypadku braku możliwości dojścia do porozumienia w sposób pozasądowy, sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Operatora Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument.

§ 12 PROMOCJE

1. Sklep organizuje akcje promocyjne, w ramach których możliwe jest otrzymanie kuponów rabatowych
2. Wszelkie przewidziane przez Operatora Sklepu promocje nie łączą się.
3. Kupony rabatowe uprawniają do zakupu w sklepie internetowym jak i stacjonarnym rzeczy nieprzecenionych.

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie przerwy lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Portalu, zaistniałych z przyczyn od niego niezależnych.


2. Administrator zastrzega sobie możliwość – po uprzednim poinformowaniu Użytkowników – wycofania lub modyfikacji określonych usług Portalu z dowolnych przyczyn (np. ze względu na ochronę prywatności lub innych prawnych względów związanych z zawartością lub sposobem działania Portalu), jak również zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania usług Portalu, np. ze względu na czynności techniczne konserwacyjne albo związane z modyfikacją usług Portalu.


3. Wszelkie znaki towarowe i nazwy wykorzystane w ramach prezentacji Produktów lub usług oferowanych za pośrednictwem Portalu użyte zostały jedynie w celach informacyjnych oraz w celach identyfikacji Produktu lub Usługi.


4. Treści publikowane na Portalu chronione są prawami autorskimi przysługującymi Just Bike Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 04-287, ul. Beskidzka 26A


5. Umowy zawierane przez sklep internetowy Justbike.pl zawierane są w języku polskim.


6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Konsumentowi treści zawartej Umowy o świadczenie usługi elektronicznej oraz Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Portalu oraz przesłanie na adres e-mail Użytkownika/Klienta potwierdzenia zawarcia umowy.


7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2017.1219); Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


8. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą a Konsumentem zostaną poddane właściwym sądom powszechnym.


9. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.


10. Użytkownicy w każdej chwili mogą uzyskać dostęp do Regulaminu za pomocą odsyłacza umieszczonego na stronie głównej portalu.


11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn organizacyjnych, prawnych lub technicznych. W przypadku jakiejkolwiek zmiany użytkownicy zostaną o tym poinformowani. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.


12. Do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego brzmienia Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.